Uppdraget var att ta fram fyra illustrationer som skulle reprensetera fyra olika framtidsscenarier över utvecklingen för självkörande fordon för persontransport. Illustrationer har använts i samband med presentationer.
The mission was to create four illustrations representing four different future scenariors within the development of self-propelled passenger vehicles. The illustrations have been used together in presentations.
Same, same, but all the difference. Miljömedveten konsumtion som gynnar hållbar produktion, man delar inte på sin information.
Same, same, but all the difference. Environmentally conscious consumption favouring sustainable production, you do not share your information.
Shared is the new black. Mobilitet och tjänster, allmänt och privat sammanflätas, nyfikna och tillitsfulla människor, storebror vet allt.
Shared is the new black. Mobility and services, public and private intertwined, curious and trusting people, big brother is watching and knows everything.
Business as (un)usual. Världen liknar mycket hur det ser ut idag. Man äger och delar inte, många digitala lösningar, ökade tullar och murar separerar länder.
Business as (un)usual. The world is very similar to what it looks like today. You own and do not share, many digital solutions, increased tariffs and walls separate countries.
What you need is what you get. Globala infodrakar leder livet, vinnare inom kundinsikt, att äga är ute, vi är alla i händerna av storbolagen.
What you need is what you get.Global information giants lead life, winners in customer insight, ownership is out, we are all in the hands of big companies.

Flera projekt – More projects

Back to Top